KomandaOpis
apropos word prikazuje komande koje se imaju reč: word
gpg -c file ekriptuje fajl
gpg file.gpg dekriptuje fajl
look wordprefix brzo pretraživanje rečnika
grep --color word /usr/share/dict/words označava mesta reči u rečniku
nice command pokreće ne prioritetnu komandu
renice 19 -p $$ stavlja tekući shell u stanje niskog prioriteta
echo 'wget url' | at 01:00 download-ujte url u 1 posle ponoći u tekući direktorijum
echo "mail -s 'get the train' P@draigBrady.com < /dev/null" | at 17:45 email podsetnik
printf "%'d" 1234 prikaoj sa grupisanjem na hiljaditi deo
watch -n1 'cat /proc/interrupts' gledajte promene podataka neprekidno
time command prikazuje koliko je komandi vremena potrebno
alias hd='od -Ax -tx1z -v' pogodni hexdump alias
which command prikazuje punu putanju komande
ls | pr -T9 -W$COLUMNS prikazuje u 9 kolona u širini terminala
touch -c -t 0304050607 file podešava vremensku marku(YYMMDDhhmm)
pstree -p prikazuje hierarhiju procesa
lsof /dir/file prokazuje koji proces koristi dati fajl
prostor na disku
ls -lSr prikazuje fajlove, najveći će biti poslednji
du -sh file dir prikazuje iskorišćenost diska po fajlovima i diretorijumima
df -h prikazuje slobodan prostor na disku
df -i prikazujeslobodne inodes
fdisk -l prikazuje veličinu particija na diskovima (kao root)
kretanje kroz direktorijume
cd - vraća nam u prethodni direktorijum
cd vraća nas u home direktorijum
(cd dir && command) ide u direktorijum, izvršava komandu i vraća nas u trenutni direktorijum
pushd /usr stavlja trenutni direktorijum u pozadinu i ulazi u /usr ali se možemo vratiti u tekući komandom popd
CD
dd bs=1M if=/dev/cdrom | gzip > cdrom.iso.gz kopira i čuva podatke sa CDa
mkisofs -r dir | gzip > cdrom.iso.gz kreira cdrom image iz direktorijuma
mount -oloop cdrom.iso /mnt/dir montira cdrom image u /mnt/dir (za pregled/editovanje)
gzip -dc cdrom.iso.gz | cdrecord dev=0,0,0 - reže cdrom image
cdparanoia -B ripuje audiotrake sa CD u wav fajlove u trenutni direktorijum
cdrecord dev=0,0,0 -audio *.wav kreira audio CD od svih wav fajlova u trenutnom direktorijumu
oggenc --tracknum='track' track.cdda.wav -o 'track.ogg' kreira ogg fajl od wav fajla
arhiviranje
tar c dir/ | bzip2 > dir.tar.bz2 kreira arhivu celog dir/
bzip2 -dc dir.tar.bz2 | tar x raspakivanje arhive
find dir/ -name '*.png' | xargs tar rf dir.tar kreira arhivu fajla *.png u dir/
( tar c /dir/to/copy ) | ( cd /where/to/ && tar x ) kopira (sa dozvolama) copy/ diretorijum u /where/to/
( cd /dir/to/copy && tar c . ) | ( cd /where/to/ && tar x ) kopira (sa dozvolama) sadržaj copy/ direktorijuma u /where/to/ direktorijum
( tar c /dir/to/copy ) | ssh -C user@remote 'cd /where/to/ && tar x' kopira (sa dozvolama) copy/ direktorijum u mrežni :/where/to/ direktorijum
dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@remote 'dd of=hda.gz' bakapuje hard disk na udaljenu mašinu (na mreži)
pretraživanje fajlova
alias l='ls -l --color=auto' przi listing direktorijuma
ls -lrt prikazuje fajlove po datumu
find -name '*.[ch]' | xargs grep -E 'search string' pretražuje *.c and *.h zbog "search string" u tekućem i nižim direktorijumima
find -type f | xargs grep -E 'search string' pretražuje sve regularne fajlove zbog "search string" u tekućem i nižim direktorijumima
find -type f -maxdepth 1 | xargs grep -E 'search string' pretražuje sve regularne fajlove zbog "search string" u ovom direktorijumu
locate -r 'file[^/]*.txt' pretražuje keširani indeks zbog imena fajlova.
Kalendar
cal -3 prikazuje kalendar
date --date='25 Dec' +%A prikazuje na koji dan pada božić u tekućoj godini
date --date '1970-01-01 UTC 130204800 seconds' konvertuje proj sekundi od zadatog datuma
TZ='Europe/Belgrade' date Koje je vreme u Beogradu (koristi tzselect da bi dobio TZ)
Umrežavanje (Note ifconfig, route, mii-tool, nslookup commands are obsolete)
ip link show prikazuje mrežne interfejse
ethtool interface prikazuje status mrežnih interfejsa
ip link set dev eth0 name wan menja ime eth0 u wan
ip addr add 1.2.3.4/24 brd + dev eth0 dodaje ip i masku(255.255.255.0)
ip link set dev interface up startuje interfejs (ili ga zaustavlja)
ip route add default via 1.2.3.254 postavlja default gateway na 1.2.3.254
host name pretražuje ip adresu za ime ili obrnuto
netstat -lp --inet prikazuje internet servise na sistemu
netstat -p --inet prikazuje listu aktivnih konekcija na/sa sistema
Matematika
echo '(321-123)/123' | bc -l brzo računanje
echo 'print (10E3-123)/123' | python računanje i prikaz preko pythona
echo 'obase=16;ibase=10;123' | bc osnovne konverzije (decimal u hex)
RPM
rpm -ivh packages(s).rpm instalira rpm fajl(ove)
rpm -Uvh packages(s).rpm upgrade-uje sistem sa rpms-ovima
rpm -e package uklanja paket
rpm -q package prikazuje verziju instaliranog paketa
rpm -q -i package sprikazuje opis paketa
rpm -q -f /path/file prikazuje kojem paketu dati fajl pripada
rpm -q -l package prikazuje gde su fajlovi instalirani
rpm -q -l -p package.rpm prikazuje gde će fajlovi biti instalirani
rpm -q --requires package prikazuje fajlove/pakete koji su paketu potrebni
rpm -q --whatrequires package prikazuje pakete koji zahtevaju dati paket
rpm -q -a --queryformat '%10{SIZE}\t%{NAME}\n' | sort -k1,1n prikazuje pakete po veličini
editovanje teksta
sed 's/string1/string2/g' menja string1 sa string2
sed '/^ *#/d; /^ *$/d' uklanja komentare i prazne linije
sed 's/[ \t]*$//' uklanja trailing prostore iz linija
tr -d ' ' konvertuje dos kraj linije u unix kraj linije
programi
mc veoma moćan fajl menadžer
screen virtuelni terminali sa detach opcijom
lynx konzolni web pretraživač
gnuplot interactive/scriptable iscrtavanje
octave okruženje slično matlab-u
© Sep 14 2004